Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., brengen we de volgende informatie onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de kit-survie.org website:

1. Wettelijke informatie

De eigenaar, maker van de site en publicatiebeheerder is DPL Web, met maatschappelijke zetel te 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon (Frankrijk) en met SIREN-nummer 507783785. Het e-mailadres van de website kit-survie.org is [email protected] .

De host van de website is: OVH, met als adres 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Presentatie en principe

Als volgt wordt aangeduid: Gebruiker, iedere internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site: kit-survie.org.

De kit-survie.org website bevat een reeks diensten, zoals ze zijn, beschikbaar gesteld aan gebruikers. Het wordt hierbij gespecificeerd dat deze laatste hoffelijk moet blijven en te goeder trouw moet zijn tegenover zowel andere gebruikers als de webmaster van de kit-survie.org site.

De kit-survie.org website wordt regelmatig bijgewerkt door DPL Web, dat zich inspant om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de website online is gezet), maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, ongeacht of dit haar eigen fout is of die van derde partners die dergelijke informatie verstrekken. Bijgevolg erkennen gebruikers dat ze deze informatie (die indicatief, niet-exhaustief en onderhevig aan wijzigingen is) onder hun eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

3. Toegankelijkheid

In principe is de website kit-survie.org 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, tenzij deze, al dan niet gepland, wordt onderbroken voor onderhoud of in geval van overmacht. Indien de toegang tot de dienst onmogelijk zou zijn, verbindt kit-survie.org zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal zij zich inspannen om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie. Onder voorbehoud van een middelenverbintenis kan kit-survie.org niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst.

4. Intellectuele eigendomsrechten

DPL Web is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met inbegrip van de structuur, teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software…
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site kit-survie.org, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van DPL Web, eigenaar, per e-mail ([email protected]). Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als een inbreuk en kunt u vervolgd worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

5. Hyperlinks

De site kit-survie.org bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met de toestemming van DPL Web zijn opgezet. Het is echter niet in staat om de volledige inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico’s van illegale inhoud.

6. Bescherming van personen en eigendommen – beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website kit-survie.org verzamelt De Post persoonlijke informatie (in overeenstemming met artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker uitsluitend voor bepaalde diensten die door de website kit-survie.org worden aangeboden. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de kit-survie.org website worden dan geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de Franse wet op de gegevensbescherming 78-17 van 6 januari 1978, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar kit-survie.org ([email protected]).

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de kit-survie.org website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Enkel de overname van de aankoop van de site kit-survie.org en zijn rechten machtigt DPL Web om deze informatie door te geven aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt gebonden is door dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site kit-survie.org.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.