Juridische kennisgeving

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site kit-survie.org de volgende informatie :

1. Juridische informatie

De eigenaar, maker van de site en verantwoordelijk voor de publicatie is Justin Deslée, met maatschappelijke zetel te 570 rue de Solesmes 59213 Vendegies-sur-Écaillon en het SIREN-nummer 507783785. Het e-mailadres van de site kit-survie.org is [email protected].

De host van de site is: OVH, met adres 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix.

2. Presentatie en principe

Hieronder wordt verwezen: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruikmaakt van de bovengenoemde site: kit-survie.org.

De site kit-survie.org brengt een reeks services samen die in de staat beschikbaar zijn voor gebruikers. Hierbij wordt gespecificeerd dat deze laatste hoffelijk moet blijven en goede trouw moet tonen, zowel jegens andere gebruikers als jegens de webmaster van de site kit-survie.org.

De site kit-survie.org wordt regelmatig bijgewerkt door Justin Deslée, die ernaar streeft om de meest nauwkeurige informatie te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet), maar kan de nauwkeurigheid niet garanderen. , de volledigheid en actualiteit van de informatie die op haar site wordt verspreid, hetzij door eigen productie, hetzij door externe partners die haar deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze gegeven informatie (louter ter informatie, niet uitputtend en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

3. Toegankelijkheid

De site kit-survie.org is in principe 24 / 24u, 7 / 7d toegankelijk voor gebruikers, behalve onderbreking, gepland of niet, voor de behoeften van het onderhoud of in geval van overmacht. Als toegang tot de dienst niet mogelijk is, verbindt kit-survie.org zich ertoe om alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal het proberen om de gebruikers van tevoren de data en tijden van de interventie mee te delen. Omdat kit-survie.org slechts onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.

4. Intellectuele eigendom

Justin Deslée is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen te gebruiken die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software …
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de kit-survie.org-site, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Justin Deslée, eigenaar, per e-mail ([email protected]). Anders zal het worden beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

5. Hyperlinks

De site kit-survie.org bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) Die met toestemming van Justin Deslée zijn opgezet. Hij heeft echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid voor dit feit af met betrekking tot de mogelijke risico’s van illegale inhoud.

6. Bescherming van goederen en personen – beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site kit-survie.org verzamelt Justin Deslée alleen persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker, enkel voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de kit-site worden aangeboden -survie.org. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site kit-survie.org wordt dan geïnformeerd over de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar kit-survie.org ([email protected]).

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de kit-survie.org site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de inwisseling van de site kit-survie.org en zijn rechten machtigt Justin Deslée om de genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen ten aanzien van van de sitegebruiker van kit-survie.org.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.